logo 
Zápisnica zo zasadnutia VV ARSFZ,
konaná dňa 13.02.2015, Tenisové Centrum Tatranská Lomnica
 


Prítomní:
Ján Tomčík, Miroslav Richtárik, Artur Jakubec, Ondrej Brendza, Miroslav Fajčík, Július Straka, Vladimír Vnuk, Richard Trutz
Ospravedlnení: Marcel Eperješi
Hostia: Miroslav Jaška, Ľubomír Udvardy

I.  VV AR  SFZ berie na vedomie
a) kontrolu uznesení od posledného zasadnutia VV z 12.5.2014 - splnené
b) informáciu o rokovaní predlžení zmluvy z firmou BEMACO
d) nákup výstroja  ADIDAS pre R, AR a PR
e) informácie o ekonomickej situácii AR SFZ (stav účtu, čerpanie ...)
f) vzdanie sa p.Trutza členstva vo VV AR SFZ, BFZ za neho navrhol p. Udvardyho

II. VV AR SFZ schvaľuje    
a)    výšku členského príspevku pre R a AR v sume 70 €, PR 35 € a ženy 35 €
b)    cena za reklamu na dres R – min. 5 000 € (rukáv, prsia nad vrecko), chrbát 20 000 €
c)    schvaľuje rozpočet AR SFZ na r. 2015
d)    schvaľuje p. Udvardyho za člena VV AR SFZ za BFZ

III. VV AR SFZ ukladá
a)    pripraviť cenovú ponuku na zakúpenie zápisníka pre PR
termín: do mája 2015; zodpovedný: predseda ARSFZ
b)    jednať so SFZ o výške odmien delegovaných osôb pre ročník 2015/16   
termín: do mája 2015; zodpovedný: predseda ARSFZ
c)    pripraviť návrh Stanov AR SFZ pre všetkých R a PR na Slovensku
termín: do LS SFZ; zodpovedný: Brendza, Vachan
d)    pripraviť volebnú konferenciu na zimný seminár r. 2016
termín: november 2015; zodpovedný: predseda ARSFZ
e)    riešiť web stránku AR SFZ
termín: trvá; zodpovedný: Richtárik

zapísal: Miroslav Fajčík, 13.02.2015, Tatranská Lomnica.

___________________________________________________________________________

logo 
Zápisnica zo zasadnutia VV ARSFZ,
konaná dňa 16.05.2014, Hotel Trigan , Štrbské Pleso 


Prítomní: Ján Tomčík, Miroslav Richtárik, Ondrej  Brendza, Miroslav Fajčík, Jaška, Trutz, Eperješi Marcel, Marián Ružbarský po vzdaní sa mandátu Artúr jakubec.

Ospravedlnený: Vnuk Vladimír (ZsFZ)

I.  VV ARSFZ berie na vedomie
a) správu o činnosti AR SFZ za rok 2013

b) list p. Mariána Ružbarského o vzdaní sa funkcie podpredsedu ARSFZ za PR.

c) stav uhradenia členského poplatku za rok 2014 /možnosť úhrady do 23.5. 2014/

II. VV ARSFZ schvaľuje
a)    zmenu programu VV AR SFZ doplnený o bod ) voľba člena VV za PR

b)    farbu dresov pre R a PR na sezónu 2014/2015 a to belasá a tmavomodrá (sada bude distribuovaná v rámci zmluvy z Adidas zdarma pre R a AR zaradených na nominačných listinách SFZ 2014/2015)

c)    zakúpiť tréningové tričko na predzápasovú rozcvičku na sezónu 2014/2015      

d)    návrh rozpočtu AR SFZ na rok 2014  

e)    zmenu termínu valnej hromady ARSFZ na september 2014

III. VV AR SFZ volí
a)    za podpredsedu ARSFZ za úsek pozorovateľov rozhodcov Artúra Jakubca

IV. VV ARSFZ ukladá
a) nahlásiť po jednom členovi do pracovnej skupiny k zmene stanov ARSFZ  
termín: do 23.5.2014                zodpovední: členovia ARSFZ za RFZ

b) vyžiadať cenovú ponuku z poisťovní na poistenie komunikačných zariadení   
termín: najbližšie zasadnutie VV         zodpovedný:  predseda ARSFZ

c) zavesiť  na oficiálnu stránku zoznam R z trvalým pobytom  
termín: od sezóny 2014/2015            zodpovedný: predseda ARSFZ    

d) predložiť návrh VV SFZ o navýšení paušálnych odmien delegovaným osobám pre súťažný ročník 2014/2015     
termín: do 03.06.2014            zodpovedný: predseda ARSFZ

e)    vyhlásiť anketu rozhodca a asistent rozhodcu ročníka 2013/2014
termín: ihneď                    zodpovedný: predseda ARSFZ
 

zapísal: Marcel Eperješi, 20.05.2014

___________________________________________________________________________

logo 
Zápisnica zo zasadnutia VV ARSFZ,
konaná dňa 16.06.2013, Vysoké Tatry


Ospravedlnení: Trutz Richard, Vnuk Vladimír

I.  VV ARSFZ berie na vedomie
a) kontrolu uznesení od posledného zasadnutia VV z 4.12.2012 splnené

b) Gonda, Ligocký – kytica, posedenie   

c) informácie o rokovaní predĺženia zmluvy z firmou BEMACO

d) výstroj ADIDAS

e) informácie o ekonomickej situácii ARSFZ (stav účtu, ...)

II. VV ARSFZ schvaľuje
a) výšku dotácie pre ženy na zakúpenie kostýmu v sume 50€ a zaslanie darčekových predmetov pre čestných členov

b) prepočítavanie kilometrovného delegovaných osôb cez www.mapy.atlas.sk - najrýchlejšia cesta   

c) zimného seminára TOP skupiny v zahraničí cca 1. februárový týždeň 2014

d) cena pre reklamu na dres R – min. 5000 € (rukáv, prsia nad vrecko)

III. VV ARSFZ ukladá
a) pripraviť cenovú ponuku materiál zápisník pre PR
termín: ihneď; zodpovedný: M. Eperješi

b) jednať o výške odmien delegovaných osôb pre ročník 2013/14 bez
termín: ihneď; zodpovedný: predseda ARSFZ

c) predložiť cenovú ponuku na ..........
termín: ; zodpovední: členovia VV ARSFZ    

d) zaviesť a dodržiavať rotačný systém pri programe fyzických previerok
termín: ihneď; zodpovedný: M. Ružbarský

e) riešiť web stránku AR SFZ
termín: ihneď; zodpovedný: Richtárik Miroslav

zapísal: Eperješi Marcel, 16.06.2013, Vysoké Tatry.

___________________________________________________________________________

logo  Oznam

Vážení členovia AR SFZ

Je tu znova koniec súťažného ročníka 2012/2013 a AR SFZ Vás oslovuje s možnosťou dať hlas svojim kolegom rozhodcom a asistentom rozhodcu pôsobiacim v súťažiach riadených SFZ.

Anketa je anonymná a z tohto dôvodu Vás žiadame o korektný prístup k hlasovaniu a vyjadrenia kolegiality voči rozhodcom a asistentom rozhodcu, o ktorých si skutočne myslíte, že sú najlepší výkonnostne, ako aj kolegiálne medzi vami. Preukážte svoju odbornosť a možnosť vyjadriť sa k svojim kolegom. Hlasovať má možnosť každý riadny člen AR SFZ. Vaše hlasovacie lístky očakávam späť na adresu tomcik@tomirtech.sk do 7. júna 2013. Vyhlásenie ankety bude, už tradične, na letnom seminári rozhodcov a pozorovateľov rozhodcu SFZ.

PhDr. Ján Tomčík
predseda AR SFZ


Hlasovací lístok ankety "Rozhodca ročníka 2012/2013"
Hlasovací lístok ankety "Asistent rozhodcu ročníka 2012/2013"

____________________________________________________________________________

Vážení členovia ARSFZ, partneri, priatelia,
 
darujte prosím Vás 2 percentá z Vašich daní Občianskemu združeniu Asociácia rozhodcov SFZ.
 
Ak sa rozhodnete podporiť Občianske združenie Asociácia rozhodcov SFZ, podporíte všetky aktivity pre rozvoj rozhodcovstva na Slovensku. V zozname na www.rozhodni.sk sme zaevidovaní pod poradovým číslom: 1107

Postup krokov na poukázanie 2% (respektíve 3%) z dane ako aj tlačivá sú na stránke: www.rozhodni.sk, www.dvepercenta.sk, ale pre lepšiu orientáciu máte tlačivá vyplnené v prílohe.

Tieto tlačivá obsahujú možnosť darovať v prípade fyzickej osoby aj 3% v prípade, že Vám zašleme potvrdenie o spolupráci s AR SFZ v súčte viac ako 40 hodín do roka.

Svojho zamestnávateľa musíte do 15. februára požiadať o zúčtovanie dane, daňové priznanie je potrebné odovzdať do 1. apríla.

Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava IČO: 36061743, štatutárny orgán PhDr. Ján Tomčík, Číslo účtu: 2662708007/1100, Tatra banka a.s. Bratislava
 
Ďakujeme.
 
Zároveň mi dovoľte poďakovať všetkým prispievateľom /individuálnym darcom i firmám/, ktorí poukázali v roku 2012 - 2% z dane za rok 2011 pre Občianske združenie Asociácia rozhodcov SFZ ako aj v rokoch predchádzajúcich.
 
Prílohy: 
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti
Vyhlásenie 2 %, respektíve 3%
Potvrdenie 2%
Stanovy AR SFZ

S pozdravom


PhDr. Ján Tomčík
Predseda ARSFZ

____________________________________________________________________________

logo  Zápisnica zo zasadnutia VV ARSFZ,
konaná dňa 4.12.2012, v hoteli Mikádo v Nitre

Ospravedlnení: Brendza Ondrej, Vnuk Vladimír, Fajčík Miroslav

Zúčastnení: Ján Tomčík, Miroslav Richtárik, Marián Ružbarský Marcel Eperješi, Richard Trutz,
Hosť: predseda Revíznej komisie - Miroslav Jaška

I.  VV ARSFZ berie na vedomie
a) kontrolu uznesení od posledného zasadnutia VV
b) podpísanie mandátnej zmluvy a jej plnenie
c) informácie z Konferencie SFZ
d) termín konania zimných seminárov R a DPR v Liptovskom Jáne / 4.-9.2.2013 TOP skupina, 9.-10.2.2013 II. skupina/ spojený so záťažovými testami
e) ponuku Jána Pozora  /funkčné prádlo/
f) príspevky ohľadom vyplácania odmien R, AR, DPR

II. VV ARSFZ schvaľuje
a) výšku členského príspevku a to: R, AR SFZ 50€, noví R, AR 70 € , DPR a čestní členovia 35 €
b) výšku dotácie na turnaj rozhodcov v Tachove v sume do 900 €.
c ) rozpočet ARSFZ pre rok 2013
d) schválenie registrácie pre 2% z dane za rok 2012

III. VV ARSFZ ukladá
a) pripraviť materiál na predlženie zmluvy s firmou ADIDAS  Slovakia,s.r.o. na zabezpečenie výstroja R
termín: ihneď; zodpovedný: predseda ARSFZ
b) jednať o predlžení zmluvy s firmou BEMACO
termín: 12/2012; zodpovedný: predseda ARSFZ, podpredseda
c) predložiť cenovú ponuku na nákup kufríkov na výstroj R a kabely pre DPR
termín: 12/2012; zodpovední: členovia VV ARSFZ   


zapísal: Eperješi Marcel, 4.12.2012, Nitra, hotel Mikádo

predseda ARSFZ
PhDr. Ján Tomčík

____________________________________________________________________________

PRÍHOVOR predsedu AR SFZ k novým členom AR SFZ
Vec: Členstvo v Asociácii rozhodcov SFZ
Na základe rozhodnutia KR SFZ je jednou zo základných povinností rozhodcu SFZ, stať sa členom Asociácie rozhodcov SFZ, pre pôsobenie v republikových súťažiach. Členstvo v AR SFZ je dobrovoľné a AR SFZ je združenie členov v rámci SFZ, ktoré rešpektuje a snaží sa aplikovať základné etické princípy FAIR-PLAY vo futbalovom hnutí na Slovensku a v zahraničí.
AR SFZ zabezpečuje činnosť na základe stanov AR SFZ, v súlade so stanovami a ďalšími normami SFZ.
Je nutnosťou spájať sa pre tento cieľ a záujem, vytvárať kvalitnejšie podmienky pre rozhodcov, ako aj delegátov pozorovateľov. Veríme, že doterajšou našou činnosťou sme Vás o tom presvedčili a budete spolu s nami sa podieľať na rozvoji AR SFZ.
K tejto výzve Vám pripájam aj zoznam členov AR SFZ, kde máte uvedené poradové číslo, pod ktorým budete evidovaní v databáze AR SFZ a toto por. číslo používajte aj pri úhradách pre asociáciu. Máte uvedenú sumu 70€ za členstvo v AR SFZ, ktorá bude použitá pre rok 2012. Členské sa platí od Januára do Decembra. Po tejto úhrade sa stávate platnými členmi AR SFZ so všetkými možnosťami obracať sa na VV ARSFZ a svojho zástupcu, ktorí boli určení na základe volieb do VV ARSFZ.
Pripájam Vám aj všetky potrebné údaje a to IČO: 360 617 43, č. ú.: 266 270 8007/1100 a adresu: Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.
Ak budete mať nejaké nejasnosti, môžete sa obrátiť aj priamo na predsedu ARSFZ PhDr. Jána Tomčíka na tel. čísle: 0915 881 5430915 881 543.

S pozdravom

PhDr. Ján TOMČÍK
predseda AR SFZ

V časti "na stiahnutie " nájdete aj relevantné dokumenty k tejto téme.

____________________________________________________________________________

logo  V Liptovskom Mikuláši 18.1.2012

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie ARSFZ, ktoré sa uskutoční dňa 19. februára 2012 o 15.00 v Kongresovej sále hotela Senec v Senci.  

Program:
1/ Otvorenie
2/ Schválenie programu Valného zhromaždenia ARSFZ
3/ Schválenie Volebného poriadku ARSFZ
4/ Schválenie overovateľov zápisu (Uznesenia)
5/ Voľba Volebnej a Mandátovej Komisie
6/ Informácie predsedu ARSFZ
7/ Voľba:
- predsedu VV AR SFZ,
- podpredsedu VV AR SFZ,
- člena VV AR SFZ – zástupcu rozhodcov, zároveň sekretár ARSFZ,
- člena VV AR SFZ – zástupcu delegátov/DPR/,
- predsedu Revíznej komisie ARSFZ.
2 Kooptácia /potvrdenie/ členov VV ARSFZ za regióny:
- 4 členov - zástupcov jednotlivých regiónov – VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ.
8/ Správa Volebnej komisie
9/ Schválenie zmeny Stanov ARSFZ
10/ Diskusia
11/ Uznesenie Valného zhromaždenia ARSFZ
12/ Záver

PhDr. Ján Tomčík
Predseda ARSFZ 

Marcel Eperješi
sekretár ARSFZ a člen VVARSFZ

____________________________________________________________________________

logo  Uznesenie VV AR SFZ
05.01.2012 Hotel Alexandra, Liptovský Ján

I. VV schvaľuje:

a) Program VV na 05.01.2012.
b) Čerpanie rozpočtu za rok 2011.
c) Dotáciu na zasadnutie regionálnych zasadnutí AR SFZ na = 2x200€, ak do 30.11.2012 nepredložia regióny požadované doklady - > rozložiť finančné prostriedky na tie regióny, ktoré toto vyúčtovanie urobili.
d) Rozpočet 2012 AR SFZ.
e) Členský príspevok pre rok 2012 R – 50 €, R noví – 80 € (20 € ako príspevok na telovýchovného lekára).
f) Priebeh volieb podľa čl. 11 s počtom delegátov 167.
g) Predseda  volebnej komisie JUDr. Ondrej Brendza.
h) Spôsob hlasovania VV per rollam.

II. VV berie na vedomie:
a) Informácie predsedu: turnaj Tachov; príprava seminára Egypt – zrušenie; peniaze za odmeny R, DZ – faktúra (do seminára v Senci); vyberanie členského –zápočet z Egypta; čipové karty pre R, DZ; zabezpečenie sponzora pre AR SFZ -> Bemaco cca 01.08.2012 -> 20 000 €; zabezpečenie tréningových súprav; požiadavka od DZ -> 40 € na nákup oblekov; zrušenie testov pre asistentov; fyzické previerky 4 x 10 kôl; lekárske prehliadky.
b) Informácie predsedu RK AR SFZ.
c) Informácie o ISSF o registrácií R a DZ.
d) Vystúpenie Richarda Havrillu a odporúčanie pri zmenách stanov spojiť sa s legislatívnou komisiou SFZ.
e) Informácie o Slovnaft Cupe ohľadom reklamy.
f) Vystúpenie JUDr. Šefčík - športové právo, vydávanie časopisu,...
g) Písomné požiadavky regiónu BFZ.

III. VV ukladá:
a) Členom VV za región nominovať člena volebnej komisie do 15.1.
b) Členom VV za región pripomienkovať návrh Stanov SFZ do 15.1.
c) J. Tomčíkovi k fyzickým previerkam – zrušiť previerky pri teplotách vyšších ako 30°C.
d) Preposlať J. Tomčíkovi neplatičov R a DZ za výstroj a členský poplatok.
e) J. Tomčíkovi písomne reagovať na požiadavky členov regiónu BFZ.

Tajomník ARSFZ
Marcel Eperješi
                                                                      
Predseda ARSFZ
Ján Tomčík

____________________________________________________________________________

 

logo  Zápis zo zasadania
VV ASOCIÁCIE ROZHODCOV SFZ
 konaného dňa 13.08.2010 v Podbanskom - Hotel Permon 1.    Prítomní – Tomčík Ján, Straka Július, Fajčík Miroslav, Kubačka Dušan, Ružbarský Marián, Eperješi Marcel, Hracho Vladimír, 

2.    Kontrola plnenia uznesení:
Od posledného zasadnutia priebežne plnené, bod 8 z 13.1.2010 zaslať novým DPR v SR 2010/2011 výhody členstva v AR SFZ.

3.    VV ASOCIÁCIE ROZHODCOV SFZ berie na vedomie:

a)    Ústne podanie predsedu RK Ľubomíra Samotného o vzdaní sa funkcie predsedu RK AR SFZ o vzdaní sa funkcie predsedu RK AR SFZ.
b)    Vystúpenie predsedu AR SFZ ohľadom – distribúcii dresov rozhodcom, problém s platbami za výstroj, zabezpečenie oblekov pre nových rozhodcov od firmy MODEV, doobjednanie oblekov pre TOP skupinu od firmy Alan Delon, stav na účte Asociácie rozhodcov, doobjednanie sady červených dresov, začatie jednania s UFA Sport o generálnom sponzorovi.
c)    požiadavku AR VsFZ ohľadom uskutočňovania fyzických previerok R a AR striedavo v každom regióne, alebo preplácanie cestovných náhrad zo strany SFZ.

4.    VV ASOCIÁCIE ROZHODCOV SFZ schvaľuje:

a)    Program AR SFZ zaslaný v pozvánke mailovou formou

b)    zmeny na postoch neaktívnych členov VV AR SFZ nasledovne:
predseda 
: Tomčík Ján 
podpredsedovia
: Richtárik Miroslav a Ružbarský Marián 
tajomník
: Eperješi Marcel
člen za BA  
: Mokoš Tomáš
člen za ZS : Hracho Vladimír
člen za SS
: Fajčík Miroslav
člen za VS
: Straka Július
      
c)    zmeny na postoch neaktívnych členov RK AR SFZ nasledovne: 
predseda 
: Jaška Miroslav
člen za BA  
: Somoláni Tomáš
člen za ZS
: Vnuk Vladimír
člen za SS  
: Kubačka Dušan
člen za VS
: Ádám Gabriel                   
   
d)    na základe Stanov SFZ čl. 16 bod 1d, za delegátov na volebnú Konferenciu SFZ, konanú 25.9.2010 v Bratislave, predsedu AR SFZ Tomčíka Jána a podpredsedu AR SFZ Richtárika Miroslava

e)    postup pri nesplnení dohody o vyplatení odmien rozhodcov za mesiac máj  2010:
ak najneskôr 20.08.2010 nebudú mzdy uhradené, tak AR SFZ zašle otvorený list prezidentovi SFZ, GS, komisiám, ÚLK, klubom a médiám, v ktorom ich informuje o nesplnení podmienok zo strany SFZ a ak nebudú peniaze na účtoch R najneskôr do 26.8.2010 tak rozhodcovia nenastúpia na stretnutia hrané v dňoch 27. - 28.08.2010.

f)    návrh na Konferenciu SFZ  kandidáta  AR SFZ ako člena VV SFZ - zástupcu rozhodcov a predsedu KR SFZ JUDr. Dušana Krchňáka
 
5.    VV ASOCIÁCIE ROZHODCOV SFZ poveruje:
a)    Predsedu AR SFZ vystúpiť  na Konferencii SFZ ohľadom vytvorenia účelovo viazaného špeciálneho účtu na vyplácanie R (nutnosť dvoch podpisov, z toho jeden predsedu KR) a zhodnotenie činnosti AR SFZ.


zapísal: Marcel Eperješi, Košické Olšany 20.8.2010

...........................................
         PhDr. Ján Tomčík
         Predseda AR SFZ

____________________________________________________________________________

Zo zasadnutia Výkonného výboru AR SFZ

Dňa 8. januára 2009 zasadal v Liptovskom Jáne Výkonný výbor Asociácie rozhodcov SFZ. Prítomní na ňom skonštatovali viacero splnených úloh z ostatného minuloročného zasadnutia. Skonštatovali  splnenie zaregistrovania zmeny Stanov AR SFZ, rokovania s firmou Adidas o pravidelnom dodávaní futbalového výstroja, v centre stálej pozornosti zostalo plnenie konvencie UEFA, ktoré bude vyhodnocované priebežne na každom zasadnutí. Zaoberali sa aj zorganizovaním futbalového stretnutia rozhodcov v rámci Slovenska, výberom členských príspevkov a ďalšími desiatimi bodmi, z ktorých zostalo niekoľko úloh v trvalom plnení. Patria medzi ne napríklad zabezpečovanie generálneho sponzora AR SFZ a hlavne sfunkčnenie webovej stránky www.referee.sk. Na pretras sa dostala aj analýza vydaného decembrového čísla REFEREE.SK, ku ktorému bolo prijaté uznesenie, že tento časopis bude vychádzať raz ročne. Predseda AR SFZ informoval na zasadnutí Výkonný výbor AR SFZ o činnosti tejto organizácie v roku 2008. Zvlášť obšírne sa dotkol spolupodielu AR SFZ na organizovaní zimného seminára rozhodcov v minulom roku, ktoré bolo východiskovým pre konštruktívnu prípravu tohoročného seminára. Prítomní boli oboznámení aj zabezpečením novej kolekcie výstroja pre rozhodcov od firmy ADIDAS.   
_____________________________________________________________________________