KONVENCIA
O PODPOROVANÍ ÚLOHY FUTBALOVÝCH ROZHODCOV A ZVÝŠENÍ KVALITY ZÁPASOVÝCH FUNKCIONÁROV NA VŠETKÝCH STUPŇOCH (ZAČIATOČNÍCI, AMATÉRI A PROFESIONÁLI)

TIETO POKYNY URČUJÚ MINIMÁLNE KRITÉRIÁ A NAJLEPŠIE POZNATKY PRE VZDELÁVANIE ROZHODCOV A ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU ROZHODCOVSTVA.

ÚVODNÉ SLOVO
Táto časť dokumentu vysvetľuje minimálne kritériá a metódy ako vzdelávať rozhodcov i organizovať a riadiť rozhodcovstvo v národných asociáciách..
Tieto kritériá definujú stručne základné úlohy a princípy v daných oblastiach činnosti.

Oblasť činnosti A – vzdelávanie
Sú tu defi nované 4 kľúčové úlohy:
1. Nábor a udržanie rozhodcov
2. Systém práce s rozhodcovskými pozorovateľmi
3. Výchova talentovaných rozhodcov
4. Vzdelávanie rozhodcov na úrovniach začiatočníkov až po vrchol

Oblasť činnosti B – organizačná štruktúra a riadenie rozhodcovstva
Táto oblasť stanovuje organizačný rámec, ciele a hlavné úlohy riadenia rozhodcovstva. Členovia UEFA sa môžu veľa učiť navzájom. Je veľa myšlienok a skúseností zo všetkých oblastí, ktoré môžu byť všeobecne užitočné. Vytvorenie aktívnej komunikácie v rozhodcovskej sfére je tiež jedným s cieľov Konvencie.
Pri členstve v Konvencii musia národné asociácie implementovať všetky základné požiadavky. UEFA odporúča, aby stanovené nároky opísané v týchto kritériách boli integrované a prispôsobené potrebám a úlohám jednotlivých asociácií.
Administratíva UEFA v spolupráci s Rozhodcovským poradenským panelom poskytne vhodnú pomoc pre každú asociáciu.
Keď národná asociácia vyhodnotí, že splnila všetky požadované kritériá, môže zaslať písomnú žiadosť na Administratíve UEFA.
Rozhodcovský hodnotiaci panel zhodnotí túto žiadosť a predloží o tom správu Komisii rozhodcov UEFA na potvrdenie.
Konečné schválenie na základe návrhu Generálneho sekretára Výkonný výbor UEFA

OBLASŤ ČINNOSTI A – časť 1
Nábor a udržanie rozhodcov

Úlohy
a) Zabezpečiť, aby všetky futbalové zápasy zastrešované národnou asociáciou boli vedené registrovanými, vzdelanými a schopnými rozhodcami.
b) Vytvoriť plán rozvoja a defi novať potrebné počty rozhodcov na všetkých úrovniach, od profesionálneho cez amatérsky, mládežnícky
a ženský futbal, až po futsal.

Základné požiadavky
Pri vytváraní efektívneho programu náboru a udržania je potrebné zamerať sa na 3 základné podmienky:

1. Evidencia
Zostaviť a viesť databázu registrovaných rozhodcov. Zladenie tejto databázy s požiadavkou na optimálne obsadenie všetkých stretnutí, organizovaných národnou asociáciou môže byť jedným cieľov, merateľným v percentách jeho plnenia.
2. Identifikácia problémov pri nábore a udržaní
Rozhodujúce pre efektivitu náboru a udržanie je identifikácia okruhu problémov, ktoré s tým súvisia. Týka sa to hlavne dlhodobého pokračovania začínajúcich rozhodcov.
3. Zameranie činnosti náboru a udržania a ich financovanie
V národnej asociácii, prípadne priamo v jej Komisii rozhodcov by mala mať najmenej 1 osoba na starosti túto oblasť činnosti. Mali by byť vypracované rôzne programy, zamerané na konkrétne cieľové skupiny, napríklad školy, futbalové kluby a pod. Výstupom týchto programov má byť vzbudenie záujmu o rozhodcovskú kariéru. Na
tieto aktivity je potrebné vyčleniť aj adekvátne finančné prostriedky. Konkrétne kroky v tejto oblasti by mali byť robené rôznymi formami, od promočnej kampane, cez médiá, za pomoci vytvárania pútavých stimulov, až po rôzne formy podpory a osobného poradenstva pri výchove začínajúcich i pokračujúcich rozhodcov.

OBLASŤ ČINNOSTI A – časť 2
Konvencia o systéme práce s rozhodcovskými pozorovateľmi

Úlohy
a) učiť rozhodcov a asistentov rozhodcov
b) zabezpečiť jednotnosť činnosti
c) hodnotiť výkon v stretnutí
d) identifi kovať talenty
e) určiť úroveň dlhodobej výkonnosti
f) vhodne poradiť

Základné požiadavky
a) Profil rozhodcovského pozorovateľa
Rozhodcovský pozorovateľ by mal byť špecialista na rozhodovanie, bez priamej väzby na kluby, pôsobiace v súťaži. Dobré komunikačné schopnosti, schopnosť efektívne analyzovať i
byť osobnosťou pre rozhodcu, to sú základne požiadavky. Prirodzene, mal by mať potrebné vedomosti s pravidiel futbalu.
b) Vzdelávanie rozhodcovských pozorovateľov
Pozorovatelia by mali absolvovať počiatočné školenie, zahŕňajúce aj vstupný test. Potom by mali raz ročne nasledovať obnovovacie
kurzy. Pre pozorovateľov, ktorí hodnotia špičkových rozhodcov by kurzy, či semináre mali byť viac razy za rok.
c) Delegovanie
Rozhodcovskí pozorovatelia by mali podľa zaradenia do príslušnej kvalitatívnej skupiny pravidelne delegovaní. Rozhodcovia v najvyššej súťaži by mali byť takto hodnotení v každom zápase.
d) Kontrola kvality
Príslušná Komisia rozhodcov by mala pravidelne hodnotiť prácu každého pozorovateľa a zadeliť ho podľa schopností do príslušnej úrovne súťaží.
e) Povinnosti pozorovateľa
Minimálne musí vedieť vyhotoviť písomnú správu so stanovením príslušnej známky. Očakáva sa tiež od neho výstižná analýza predností, nedostatkov, podporená vhodnými radami do budúcnosti v otvorenej diskusii s rozhodcami po stretnutí. Správa i hodnotenie
po stretnutí sú internou záležitosťou odborných zložiek národnej asociácie.

OBLASŤ ČINNOSTI A – časť 3
Konvencia o práci s talentami


Úlohy
Každá národná asociácia má mať program vyhľadávania a výchovy talentovaných rozhodcov od začiatočníkov až po úroveň najvyšších
súťaží.

Základné požiadavky
a) Definícia rôznych stupňov programu pre
talenty
1. Základný stupeň (mládežnícky a amatérsky futbal – oblastný zväzy)
2. Stredný stupeň (amatérsky a poloprofesionálny futbal – regionálne zväzy)
3. Národný stupeň ( poloprofesionálny a profesionálny futbal – národný zväz)
b) Identifikácia talentov
Systém vyhľadávania by mal fungovať cez člena komisie rozhodcov národnej asociácie, ktorý by mal mať väzbu na regionálne zväzy. Základom je monitoring mentorov, ktorí pozorujú a navrhujú
zaradiť talenty do programu na každom stupni. Komisia rozhodcov národnej asociácie by mala vydať usmernenie, obsahujúce všeobecne platnú metodiku práce s talentami na každom stupni
(napr. počty, vekový limit, dĺžka programu, spôsob preferovania talentov pri postupe do vyššej súťaže a pod.).
c) Program vzdelávania talentov
Každoročne by mal byť organizované osobitné semináre pre talenty na každej úrovni pod patronátom zodpovedného člena Komisie rozhodcov, za spolupráce s mentormi, individuálne usmerňujúcimi vývoj nádejných rozhodcov.
Talentovaní rozhodcovia by sa mali pravidelne (1x za mesiac) stretávať s mentormi. Na konci každého časového úseku programu by mali byť jeho účastníci zhodnotení jednotlivo, rovnako ako celková úspešnosť programu.
d) Výber mentorov
Mal by to byť bývalý skúsený rozhodca, ktorý vie dobre motivovať, je schopný poskytnúť dostatočnú podporu, vysokokvalitný pedagóg,
aplikuje vhodne usmernenia programu a je schopný v konečnej fáze rozoznať reálny talent rozhodcov. Mal by byť v úzkom spojení
s príslušným členom komisie rozhodcov, ktorý má túto oblasť činnosti na starosti.

OBLASŤ ČINNOSTI A – časť 4a
Konvencia pre vzdelávanie rozhodcov v amatérskom futbale.


Úlohy
a) na úrovni národnej asociácie vytvoriť základný plán pre vzdelávanie a rozhodcov a lektorov na všetkých stupňoch
b) urýchlene zjednotiť spôsob náboru rozhodcov a zvýšiť pravdepodobnosť ich udržania v rozhodcovskom zbore
c) učiť pravidlá hry
d) zabezpečiť jednotnosť a nadväznosť výkladu pravidiel futbalu
e) poradiť ako môžu rozhodcovia zlepšiť svoj výkon
f) čo najskôr identifi kovať mladých talentovaných rozhodcov
g) udržať záujem rozhodcov a vhodne ich stimulovať

Základné požiadavky
Vzdelávanie v každej asociácii by malo byť riadené vertikálne „zhora-nadol“

a) Úvodné školenie pre začiatočníkov
Malo by mať štandardný obsah, rovnaký v celej asociácii, v rozsahu najmenej 15 hodín, vedené kvalifikovanými lektormi rozhodcov. Prednášky by mali zahŕňať pravidlá futbalu, súťažný poriadok a ďalšie potrebné normy, základné administratívne požiadavky a test fyzickej pripravenosti.
b) Pozorovanie v zápase
Noví rozhodcovia by mali byť pozorovaní v najmenej jednom zápase pred tým, ako obdržia licenciu.
c) Vzdelávací program
Obnovovacie kurzy by sa mali poriadať každoročne. Mali by mať jednotný program a mali by byť vedené kvalifikovanými lektormi. Okrem toho by sa mali organizovať semináre na vyššom stupni pre rozhodcov postupujúcich do vyššej súťaže.
d) Obsah školení
Národné asociácia by mala zostavovať obsah všetkých školení rozhodcov na všetkých stupňoch jednotne. Zodpovedať za to by mala centrálna Komisia rozhodcov.
e) Lektori
Národné asociácie by mali zostaviť databázu oblastných, regionálnych a národných lektorov, ktorí by mali byť na jednotlivých stupňoch pravidelne vzdelávaní a využívaní.
Po úvodnom zaškolení by mali títo lektori každoročne navštevovať aj obnovovacie semináre organizované príslušnou Komisiou rozhodcov.

OBLASŤ ČINNOSTI A – časť 4b
Konvencia o vzdelávaní špičkových rozhodcov

Úlohy
Zabezpečiť, aby sa stretávali špičkoví rozhodcovia pravidelne a venovali sa im špecialisti.
Za špičkových môžu byť považovaní tí, ktorí ako rozhodcovia a asistenti rozhodcov, pôsobia vo vrcholných súťažiach v ich národnej asociácii.

Základné požiadavky
a) Manažér (metodik)
Rozhodcovský špecialista, zamestnaný v asociácii na plný úväzok, ktorý by mal zabezpečovať semináre, administratívne záležitosti a organizačný servis pre špičkových rozhodcov a asistentov.
b) Podporná schéma
Rozhodcovia na najvyššom stupni by mali byť mať k dispozícii poradenstvo v špeciálnych oblastiach, ako sú napríklad lektor s väzbou na UEFA, ďalej kondičný tréner, odborníkom na športovú vedu, špecialista na taktickú a mentálnu prípravu, prípadne expertom na výživu. Počet týchto odborníkov je určený veľkosťou národnej asociácie a rozpočtom pokrývajúcim oblasť rozhodcov.
c) Frekvencia seminárov
Je taktiež určovaná veľkosťou asociácie a rozpočtom, ale rozhodcovia na najvyššom stupni by sa mali stretávať najmenej každý druhý mesiac a asistenti rozhodcov najmenej 4x do roka.
Pozorovatelia rozhodcov by sa mali zúčastňovať týchto seminárov minimálne 2x do roka.
d) Obsah seminárov
Každý seminár by mal obsahovať najmä nasledujúce témy:
- Učenie sa zo skúseností (video analýzy zo zápasov), vrátane diskusie v skupinách so záverom,
- Test fyzickej pripravenosti alebo kondičný tréning,
- Taktické rozhodovania (teória a prax),
- Mentálna príprava,
- Nácvik komunikácie s médiami,
- Stravovacie návyky (len v istých intervaloch, nie vždy).
e) Jednotnosť spôsobu vzdelávania
Vzdelávanie by malo byť jednotné a koordinované vertikálne „zhora - dole“ pri rešpektovaní inštrukcií UEFA.

OBLASŤ ČINNOSTI B
Konvencia o organizačnej štruktúre a riadení rozhodcovskej činnosti


Úlohy
Garantovať, aby rozhodcovstvo bolo organizované v štruktúre,
- ktorá má výhradnú zodpovednosť za všetky rozhodcovské záležitosti,
- je plne nezávislá od klubov, ich zoskupení a vlády,
- je vedená špecialistami a odborníkmi.
Táto štruktúra by mala zodpovedať za prácu a plnenie strategických i operatívnych záležitostí priamo národnej asociácii.
Podobné štruktúry na rovnakých princípoch by mali byť nastavené aj na regionálnej úrovni.

Základné požiadavky
a) Riadiaca štruktúra
Organizačne by mala táto štruktúra zabezpečovaná Komisiou rozhodcov a administratívou asociácie.
b) Komisia rozhodcov
Komisia by mala byť zložená zo špecialistov rozhodcov a mala by zodpovedať priamo Výkonnému výboru alebo generálnemu sekretárovi príslušnej asociácie.
Komisia rozhodcov by mala mať plán činnosti, ktorý obsahuje ročné úlohy a ciele.
c) Rozhodcovská administratíva
Mala by byť zabezpečená najmenej jedným profesionálnym pracovníkom - odborníkom, zaoberajúcim sa rozhodcovskou problematikou. Väčší počet je závislý od veľkosti príslušnej asociácie.
Podpora od osobitných špecialistov je potrebná najmä pri vzdelávaní (materiály, programy, metodológia), kondičnom tréningu, zdravotnej starostlivosti a stravovaní.
Rozhodujúce činnosti a zodpovednosť organizačnej štruktúry
Každá národná asociácia buduje dostatočnú rozhodcovskú organizačnú štruktúru na plnenie nasledujúcich úloh a povinností:
1) delegovanie rozhodcov na stretnutia, založené na výkone a schopnostiach
2) pozorovanie a hodnotenie výkonov rozhodcov v stretnutiach
3) hodnotenie výkonnosti rozhodcov z dlhodobého hľadiska
4) nominovanie rozhodcov do listín pre príslušnú súťaž a ročník
5) inštruktáž a vzdelávanie rozhodcov, asistentov, pozorovateľov a lektorov.