Kto sme? Asociácia futbalových rozhodcov Slovenského futbalového zväzu ( AR SFZ ) je občianskym združením, ktoré je registrované na Ministerstve vnútra SR od roku 2002.

Naša adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Predsedom AR SFZ  je PhDr. Ján Tomčík
, adresa trvalého bydliska 032 11 Svätý Kríž č.d. 134.

AR SFZ je združeným členom
najmasovejšej športovo-spoločenskej organizácie Slovenskej republiky – Slovenského futbalového zväzu ( SFZ ), ktorý združuje bezmála 430 000 ľudí a má stále rastúci trend. Celkom pôsobí v Slovenskej republike na úrovni republikových, oblastných a regionálnych súťaží vyše 1000 aktívnych rozhodcov a rozhodkýň.

Zo Stanov AR SFZ vyplýva, že ide o servisno – metodické a koordinačné centrum  integrované pre oblasť futbalových rozhodcov starostlivosti o ich ľudský a odborný rast.

V oblasti športovej prípravy je poslaním AR SFZ zabezpečiť všestrannú starostlivosť o rozhodcov formou zabezpečenia ich odbornej prípravy – fyzickej, psychickej, teoretickej, ale aj právnej, s cieľom zvýšiť ich výkonnosť aby mohli futbaloví rozhodcovia dosahovať hodnotné výkony v našich domácich a zahraničných futbalových stretnutiach.

Najznámejšie futbalové rozhodcovské osobnosti SR: Martin Macko – rozhodoval v 1958 roku na MS vo Švédsku, Karol Galba – rozhodoval v roku 1962 na MS v Chile a v roku 1966 na MS v Anglicku, Ing. Vojtech Christov – rozhodoval v roku 1982 na MS v Španielsku a v roku 1986 na MS v Mexiku, a Ľuboš Micheľ -, ktorý rozhodoval na MS 2002 v Japonsku a Južnej Kórey a v roku 2006 na MS v Nemecku. Okrem nich je tu aj plejáda ďalších, ktorí sú veľa raz viac doceňovaní vďaka svojej odbornosti a profesionalite v zahraničí, než doma na Slovensku. Z najznámejších Dr. Dušan Krchňák, Jozef Marko, Ing. Igor Šramka, MUDr. Roman Slyško, Martin Balko, ale aj ženy – rozhodkyne – Alexandra Ihringová, ktorá rozhodovala finále MS „19“ v 2002 roku  Nemecko- Francúzsko a MS „20“ v roku 2008. Zo súčasných, ktoré si kliesnia cestu k rozhodovaniu najatraktívnejších stretnutí národných teamov  možno spomenúť napríklad Renátu Tomášovú a Máriu Lisickú.

Osobitný priestor v činnosti AR SFZ dostáva marketing, ako súbor činností, ktorými sa snaží AR SFZ o zviditeľňovanie nielen vlastných, rozhodcovských výkonov prostredníctvom pôsobenia našich – slovenských rozhodcov dnes už prakticky takmer vo všetkých častiach sveta, ale zahrňuje aj oblasť propagácie a zviditeľňovania  možno práve výrobkov a produktov Vašej spoločnosti, Vášho regiónu.

Preto si aj  touto cestou dovoľuje osobným kontaktom a prostredníctvom svojej webovej stránky ponúknuť špecifický druh sociálnej a psychologickej zmluvy, ktorá nie je totožná so sponzorkou zmluvou, ako len právnym dokumentom. Asociácia rozhodcov SFZ neorientuje svoje aktivity v oblasti sponzoringu jednosmerne, náhodným rozdávaním či prijímaním hodnôt. Pre sponzorské a reklamné partnerstvo ponúka pozície:

Generálny sponzor – logo spoločnosti na oblečení rozhodcov, na titulnej strane časopisu REFEREE.SK, na titulnej strane webovej stránky www.referee.sk, na korešpondencii AR SFZ, pri výrobe filmových dokumentov pre domáce celoslovenské a regionálne televízie a na banery, pred ktorým sa nahrávajú všetky rozhovory organizované AR SFZ.

Dovoľujeme si pri tejto príležitosti podotknúť, že celá marketingová stratégia AR SFZ je robená aj v anglickom jazyku a komunikácia priamo napojená na webové stránky FIFA a UEFA, ako aj ďalšie zaujímavé elektronické nosiče, ktoré komunikujú s celým svetom.

Navrhovaný cenník reklamy:

Reklama na internetovej stránke
   
Generálny sponzor
............................................. 20 000 EUR/rok
Hlavný sponzor
............................................. 16 000 EUR/rok
Sponzor .............................................  podľa dohody
Reklama v časopise
   
Celostranová reklama v časopise REFEREE.SK
............................................. 300 EUR
1/2 stranová reklama v časopise REFEREE.SK
.............................................     200 EUR

Možné sú aj ďalšie formy a spôsoby reklamnej a sponzorskej spolupráce. O spôsoboch prezentácie je možné sa osobne dohodnúť s predsedom AR SFZ PhDr. Jánom Tomčíkom na telefónnom čísle 0915 881 543.