Stav rozhodcov v ObFZ Trnava

V priebehu trojročného pôsobenia KR ObFZ Trnava pod vedením Emanuela Cuninku sa stabilizoval počet rozhodcov z 85 na 87. Čo je potešiteľné do vyšších súťaží riadených ZsFZ  v priebehu troch rokov postúpilo 11 rozhodcov. Zo súťaží riadených ZsFZ sa spať do ObFZ vrátil do funkcie rozhodcu len 1 rozhodca, väčšina z nich buď ukončí aktívnu činnosť, alebo pokračujú po absolvovaní školení vo funkcii delegáta zväzu.  Prirodzený odchod rozhodcov tiež nastal z osobných,  pracovných, zdravotných. Propagáciou cez média (internet, denná tlač), návštevou stredných škôl podarilo v priebehu troch rokov získať 43 rozhodcov – čakateľov z čím môžeme vyjadriť spokojnosť (z ktorých predčasne ukončilo činnosť len 5 rozhodcov čakateľov z dôvodu štúdia a pracovných pôsobenia v zahraničia) Z celkového počtu rozhodcov čakateľov je 26 vo veku pod hranicou 18 rokov, ktorí z hľadiska perspektívy po získaní skúseností majú šancu reprezentovať ObFZ Trnava v súťažiach riadených regionálnym zväzom resp. súťažiach riadením Slovenským futbalovým zväzom. Aj keď v súčastnosti z dôvodu veku môžu byť delegovaný na stretnutia mládeže. Rozhodcovia čakatelia sú pravidelne školený licencovanými školiteľmi z futbalových noriem, pravidiel futbalu a absolvujú pravidelné preverovanie získaných vedomostí. Po úspešnom absolvovaní záverečných testov získajú rozhodcovia čakatelia licenciu A pre amatérsky futbal. Po získaní licencie sú zaradený na nominačnú listinu ObFZ vo funkcii rozhodcu.

V ObFZ Trnava máme registrovaných:
77 družstiev dospelých 
44 družstiev dorastu
59 družstiev žiakov
Na úplné obsadenie majstrovských stretnutí je potrebných aspoň 124 rozhodcov.
Z uvedeného nedostatku rozhodcov na žiadosť komisie rozhodcov ŠTK ObFZ Trnava  nariadila stretnutia dospelých odohrať v sobotu s pravidelnou rotáciou jednotlivých súťažných kategórií.

Tibor Santa
člen KR


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ObFZ Bratislava vidiek má problémy s nedostatkom rozhodcov

Výkonný výbor pravidelne riešil otázky, ktoré viackrát kritizovali futbalové kluby a oddiely na zabezpečenie a zlepšenie práce rozhodcovského zboru a delegátov. Hneď v úvode je potrebné zdôrazniť, že najvážnejším problémom je získávanie nových a obmena starších rozhodcov.

Spoločne s komisiami rozhodcov BFZ, Obl.FZ Bratislava mesto  a v spolupráci s Obl.FZ Brno venkov, sme tento nedostatok viackrát riešili a prijali opatrenia ako napríklad, že KR BFZ  nám bude delegovať v každom kole na rozhodujúce zápasy štyroch rozhodcov., Obl. FZ Bratislava mesto obsadí v každom kole svojimi rozhodcami jeden zápas a Obl.FZ Brno venkov nám deleguje rozhodcov na vopred určené zápasy, najmä na Záhorí. Cestou spolupráce s VÚC - odd. škôl, mládeže a športu sme listom ako aj  na porade riaditeľov škôl druhého cyklu požiadali o nábor mladých chlapcov za rozhodcov Obl.FZ Bratislava - vidiek. Takto sa nám podarilo získať štrnásť adeptov, ktorých vyškolíme pre naše potreby. Viackrát sme cestou úradnej správy BFZ ako aj prejednania na aktíve s poprednými funkcionármi klubov uvedenú otázku riešili, bohužiaľ s minimálnym výsledkom. Permanentne, problém obsadzovania ako aj získavanie rozhodcov je na programe zasadnutí komisie rozhodcov Obl.FZ,  kde doposiaľ jej úsilie nie je naplnené. Aj napriek uvedeným opatreniam ako aj riešení problémov v tejto oblasti, stále máme nedostatok rozhodcov. Obsadzovanie zápasov v žiackych a dorasteneckých kategóriach je spravidla jedným rozhodcom a v seniorských súťažiach dvoma rozhodcami. Keď zoberieme v úvahu tento stav, tak my ako aj oddiely sa naďalej budeme musieť podieľať na zlepšení tohto stavu. Zatiaľ sme neriešili tento problém tak ako v minulosti, kde bolo určené pre každý oddiel povinne mať jedného rozhodcu, ako aj preloženie zápasov na sobotu. Zvlášť prekladaním zápasov by sme poškodili dedinské kluby, kde by sme ovplyvnili návštevnosť na zápasoch, niekde aj účasť hráčov, ktorí pracujú aj v sobotu. Pred rokom bol tiež riešený problém odmeňovania rozhodcov a delegátov, kde boli zohľadnené nové aspekty v jednotlivých súťažiach a došlo k navýšeniu odmien pre jednotlivé typy súťaží. V poslednom období sa uvažuje o vyplácaní odmien rozhodcov cestou centralného orgánu t.z. BFZ a Obl.FZ, kde by pred zahájením súťaží kluby zložili určitý  finančný vklad, z ktorých by boli vyplácaní rozhodcovia a delegáti. Ako som mal možnosť rozprávať z funkcionármi FK-FO, s uvedeným návrhom  nevyjadrujú plnú spokojnosť. Dôvod pre realizáciu tohto návrhu pripomienkujú aj z hľadiska zlej finančnej stránky FK-FO. Riešenie vyplácania rozhodcov a delegátov zápasov, riešia kluby aj cestou sponzorov, niekedy aj cestou zbierky medzi hráčmi a pod. Preto je potrebné zvážiť otázky pre ako aj proti aby sme vyšli FK-FO v ústrety.

V ďalšom období mienime posilniť ako aj riešiť otázky postavenia funkcie a prácu  komisie rozhodcov, jej jednotlivých členov tak, aby plnili úlohy k plnej zodpovednosti a vážnosti situácie. Je potrebné zvážiť a ohodnotiť aj prácu tých, ktorí riešia úlohy zodpovedne, čí už ohodnotením finančným ako aj radom vyznamenaní a ocenení Obl.FZ Bratislava - vidiek.

Aj naďalej budeme cestou VÚC - odd. škôl mládeže a športu, riešiť nábor nových rozhodcov. Najlepších budeme navrhovať na postupy do vyšších súťaži BFZ a SFZ. Na poradách so starostami obcí z okresov Malacky, Pezinok, Senec, riešiť aj ich pomoc pri získavaní nových rozhodcov z radov futbalistov, ktorí zanechali aktívnu činnosť.

Sme si vedomí, že naše úsilie v tejto oblasti sa naplní iba za predpokladu, že všetci zainteresovaní, kluby, výkonný výbor, komisie rozhodcov, sa zamyslia nad riešením úloh v oblasti zlepšovania kvality práce na úseku rozhodcov z pohľadu získavania nových perspektívnych rozhodcov.


Mikuláš Bojko - sekretár Obl.FZ Ba-vidiek
 


Na adresu ar.sfz@azet.sk píšte, ako Vy vidíte realizáciu Konvencie UEFA vo svojich regionálnych či oblastných podmienkach príslušných futbalových zväzov. Možno práve Vašimi príspevkami, návrhmi, odpublikovanými skúsenosťami z praxe inšpirujete ku kvalitnej činnosti ostatných. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.