Štatút rozhodcu Slovenského futbalového zväzu

Rozhodca, ktorý je menovaný do súťaží riadených SFZ, sa vo svojej činnosti riadi Stanovami SFZ, rozhodnutiami Výkonného výboru a z jeho poverenia pokynmi Komisie rozhodcov, ktorá ho priamo riadi.

1. Je povinný rešpektovať predovšetkým tieto zásady:

1.1. Byť k dispozícii KR SFZ, príp. regionálneho FZ podľa miesta bydliska. Ak nemôže funkciu vykonávať z vážnych dôvodov, musí sa včas písomne ospravedlniť.
1.2. Dôsledným uplatňovaním pravidiel futbalu a ďalších noriem vždy vytvárať rovnaké podmienky pre hráčov a činovníkov oboch zainteresovaných klubov.
1.3. O udalostiach, súvisiacich s jeho činnosťou pravdivo, úplne a dochvíľne podávať informácie príslušným orgánom SFZ.
1.4. Rešpektovať všetky rozhodnutia a pokyny orgánov SFZ, nepolemizovať s nimi mimo oficiálnej pôdy SFZ.
1.5. Permanentne sa pripravovať fyzicky a odborne, aby bol vždy schopný podať výkon, zodpovedajúci požiadavkám SFZ.
1.6. Udržiavať svoj zdravotný stav na zodpovedajúcej úrovni. V prípade vážnych zdravotných problémov, ktoré dočasne alebo trvale prekážajú podať optimálny výkon, okamžite informovať KR SFZ.
1.7. Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré meno rozhodcovského stavu i SFZ.
1.8. Na požiadanie KR SFZ, resp. RFZ kvalifikovane poskytovať lektorskú činnosť, súvisiacu s výkladom pravidiel futbalu.
1.9. Nevykonávať aktívnu funkcionársku činnosť v kluboch, hrajúcich súťaže riadené SFZ.
1.10. Nezúčastňovať sa priamo, ani nepriamo - prostredníctvom iných osôb na tipovaní výsledkov súťaží, riadených SFZ, v stávkových kanceláriách, ani inak.
1.11. Plniť požiadavky KR SFZ súvisiace s vyplňovaním písomností a účasťou na podujatiach poriadaných SFZ. 

2. Rozhodca má právo:

2.1. Na požiadanie zástupcov tlače, rozhlasu a televízie vysvetliť svoje rozhodnutia s prihliadnutím na zásadu nevyjadrovať sa k prípadom, podliehajúcim následnému disciplinárnemu konaniu. Môže tak urobiť po stretnutí v civilnom oblečení, po uzavretí formalít, súvisiacich s vyplnením zápisu a po vykonanom hodnotení delegátom zväzu, s plnou zodpovednosťou za svoje výroky.
2.2. Žiadať od SFZ súhlas na civilno - právne pokračovanie voči súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu v prípade vykonaného fyzického násilia alebo ochrany osobnosti v súvislosti s jeho činnosťou vo funkcii rozhodcu.

Nerešpektovanie Štatútu rozhodcu SFZ bude mať za následok sankcie v rozsahu od opatrení KR až po okamžité zrušenie menovacieho dekrétu.